สัมปันนี

ขนมสัมปันนีหรือสัมปะนี ขนมไทยโบราณที่เป็นขนมมงคลใช้ในพิธีแต่งงาน มีประวัติยาวนานตั้งแต่รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกส