ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2554

ร่วมทำบุญ ณ ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

Advertisements

แบบฟร์อมการสมัครลงทะเบียนอบรม

การสำรวจการบริโภคอาหารเช้า

เชิญต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (นศ.จากเกาหลี)

ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการผลิตพืชจากทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร